Dịch vụ báo cáo thuế

Posted by Unknown on 04:59 with 1 comment


Hàng tháng, doanh nghiệp được yêu cầu phải nộp tờ khai thuế bao gồm:  Thuế giá trị gia tăng,Thuế nhà thầu, Thuế thu nhập cá nhân. Theo quy định hiện hàng, các tờ khai này được yêu cầu phải nộp vào ngày 20 của tháng sau.

Hàng quý, Quý Công ty phải nộp Tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm thời trước ngày 20 của tháng đầu tiên của quý tiếp theo.

Tờ khai thuế hàng năm được yêu cầu phải nộp trước ngày 31 tháng 3 của năm sau. Các khoản phạt và tiền lãi được tính dựa trên việc chậm nộp và chậm thanh toán tiền thuế.

Chúng tôi giúp doanh nghiệp thực hiện các công việc trên, đảm bảo các báo cáo được lập và nộp kịp thời, chính xác với các thông tin tài chính và tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.