Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

Posted by Unknown on 21:21 with No comments

Trong tình hình khó khăn hiện nay ở Việt Nam và các nước trên thế giới, nhiều doanh nghiệp đang phải đương đầu với các khó khăn và thách thức như:

- Đầu tư dàn trải không tập trung;
- Chi phí hoạt động kinh doanh cao;
- Hoạt động kinh doanh không hiệu quả;
- Công việc bị trùng lặp và tổ chức thiếu hợp lý;
- Thiếu các hoạt động bổ trợ cho các hoạt động kinh doanh đa dạng;

Các vấn đề trên là do doanh nghiệp thiếu chiến lược kinh doanh tổng thể hợp lý; thiếu nguồn vốn tiền mặt do phần lớn nguồn vốn đã bị chiếm dụng hoặc đóng băng ở các dự án không hiệu quả; cấu trúc công ty phức tạp do sự phát triển của bộ phận quản lý chưa theo kịp tốc độ phát triển của hoạt động kinh doanh; chưa sử dụng hết nguồn lực, nhân tài của công ty; hệ thống quy trình chưa được thiết kế và hoạt động phù hợp; thiếu các thông tin tin cậy và kịp thời; các báo cáo quản trị không đầy đủ.

Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp

-  Xác định và xây dựng lại chiến lược kinh doanh của công ty;
-  Đánh giá và sắp xếp lại danh mục đầu tư để loại bỏ các hoạt động đầu tư không hiệu quả;
-  Tái cấu trúc nợ, vay;
-  Đánh giá, xây dựng và cải thiện quy trình hoạt động;
-  Đánh giá và đào tạo nhân sự;
-  Đánh giá và sắp xếp lại các hoạt động bổ trợ để giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động;