Tư vấn pháp lý

Posted by Unknown on 00:37 with No comments

Chúng tôi hỗ trợ khách hàng từ khi quyết định tham gia vào môi trường kinh doanh  Việt Nam, thiết lập cơ sở kinh doanh và tiếp tục hỗ trợ khách hàng trong suốt quá trình đầu tư của họ  Việt Nam.

Các chuyên gia của chúng tôi hoạt động chuyên sâu trên nền tảng kinh nghiệm và kiến thức chuyên ngành khác nhau, nhưng được kết hợp chặt chẽ với nhau để cung cấp cho khách hàng của chúng tôi những dịch vụ chuyên nghiệp và linh hoạt.

Chúng tôi có mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan cấp phép, cơ quan quản lý cấp trung ương  Hà Nội cũng như  các tỉnh thành phố địa phương  Việt nam và  tất cả các lĩnh vực khác nhau.

Chuyên gia của chúng tôi cung cấp các dịch vụ đa dạng cho khách hàng bao gồm:

-          Tư vấn kinh doanh và đầu tư
-          Tư vấn luật tuân thủ
-          Dịch vụ sở hữu trí tuệ